Terms And Conditions

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το emergencyhelp.eu, την επίσημη ιστοσελίδα της “Emergency Telemedicine Solution”. H “Emergency Telemedicine Solution” αποτελεί μία πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ “Χρηστών” και “Επαγγελματιών Υγείας”.
Οι παρόντες όροι χρήσης (“Όροι Χρήσης”) ισχύουν τόσο για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, διέποντας τη χρήση τους στις διαδικτυακές διεπαφές και τις ιδιότητές τους (π.χ. ιστοσελίδες και εφαρμογές) που ανήκουν και ελέγχονται από την EMERGENCY HELP, (“Emergency Help”), συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου emergencyhelp.eu (του” ιστότοπου “) και των υπηρεσιών που διατίθενται στους χρήστες μέσω του ιστότοπου (” Υπηρεσίες “), όσο και για τους Χρήστες (“Ασθενείς”) της εφαρμογής. Η συμμόρφωσή με τους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του Ιστότοπου και / ή των Υπηρεσιών από εσάς.
Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους Όρους Χρήσης, δεν σας επιτρέπεται πρόσβαση ή χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής ή/και της Εφαρμογής για Κινητές Συσκευές της “Emergency Telemedicine Solution”. Παρακαλούμε επίσης να συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για μια περιγραφή των πρακτικών και των πολιτικών απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών σας.
Οι παρόντες Όροι ρητά αντικαθιστούν προηγούμενες συμφωνίες ή ρυθμίσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Εφαρμογής/Ιστότοπου (όπως ορίζονται παρακάτω) ανάμεσα σε εσάς και την “Emergency Telemedicine Solution”.


Πνευματική Ιδιοκτησία της ιστοσελίδας


Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στους παρόντες Όρους. Όλες οι σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου και κάθε υλικό που διατίθεται για λήψη είναι ιδιοκτησία της Emergency Help ή των δικαιοπαρόχων ή των προμηθευτών της, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων της Ελλάδος. Τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, των εγγράφων, των κειμένων, των φωτογραφιών, των εικόνων, του ήχου και βίντεο και των υλικών που διατίθενται για χρήση ή μεταφόρτωση μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (“Περιεχόμενο”) δεν διανέμονται, εκχωρούνται, τροποποιούνται, αναπαράγονται, δημοσιεύονται ή χρησιμοποιούνται, πωλούνται, μεταπωλούνται, μεταβιβάζονται ή μισθώνονται εν όλω ή εν μέρει, εκτός από τους σκοπούς που επιτρέπονται ή εγκρίνονται γραπτώς από την Emergency Help. Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε ή να συνδέσετε με οποιοδήποτε όνομα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπο, περιεχόμενο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του κειμένου, της μορφής σελίδας ή της φόρμας) της Emergency Help, χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση.

Πάροχοι


Για να είστε Πάροχος Φροντίδας Υγείας που χρησιμοποιεί το Site/εφαρμογή (“Πάροχος”) πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, τους ιατρικούς ή άλλους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για εσάς ως “Πάροχος” Φροντίδας Υγείας ή άλλο επαγγελματία που χρησιμοποιεί το Site/ εφαρμογή. Ως Πάροχοι νοούνται τα ανεξάρτητα τρίτα μέρη και συγκεκριμένα ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή/και ανεξάρτητα απασχολούμενοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, καθώς επίσης και σχετική βεβαίωση της ιατρικής ή άλλης ειδικότητάς τους.
Μέσω του Λογισμικού μας παρέχουμε μια τεχνολογική πλατφόρμα προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας που εμφανίζονται συνδεδεμένοι στο Λογισμικό να παρέχουν υπηρεσίες ιατρικών συμβουλών προς χρήστες της Εφαρμογής, οι οποίοι αναζητούν την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
Η σχέση σας με τους ασθενείς της Emergency Help (συμπεριλαμβανομένων των ασθενών / πελατών σας) είναι απευθείας ανάμεσα σε εσάς και τον ασθενή (Για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες συμβάλλεστε απευθείας με αυτούς). Ο ασθενής δεν θα έχει ποτέ σχέση ιατρού-ασθενούς με την Emergency Help. H Emergency Help δεν ασκεί ιατρική και δεν προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες, αλλά ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζουσα ανάμεσα στον ασθενή και τον Επαγγελματία Υγείας.
Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις συμφωνίες, τις συγκαταθέσεις, τις ειδοποιήσεις και άλλες αλληλεπιδράσεις με ασθενείς και άλλους καταναλωτές. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των παραπάνω, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις και τις εισπράξεις από ασθενείς και άλλους καταναλωτές και η Emergency Help δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πάροχo για οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σε αυτόν από οποιονδήποτε ασθενή ή άλλους καταναλωτές.
Όλοι οι Πάροχοι είναι ανεξάρτητοι αντισυμβαλλόμενοι, επαγγελματίες υγείας ή φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι οποίοι δεν απασχολούνται εργασιακά από την Emergency Help.


Ανεξάρτητη επαγγελματική κρίση και Αποζημίωση


Ο Πάροχος θα χρησιμοποιεί το Site/εφαρμογή και τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή πρότυπα. Ενώ τα προϊόντα λογισμικού όπως ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μπορούν να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που ο Πάροχος και το προσωπικό του παρέχουν στους ασθενείς, πολλοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της σχέσης παρόχου / ασθενούς, μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός ασθενούς και με περίπλοκες και αλληλεξαρτώμενες τεχνολογίες και σύνθετες αποφάσεις – είναι συχνά δύσκολο ή αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιοι ήταν οι παράγοντες και σε ποιο βαθμό επηρέασαν το αποτέλεσμα. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και την παροχή Υπηρεσιών στους ασθενείς του Παρόχου. Από την άποψη αυτή, παραιτείται από όλες τις πιθανές αξιώσεις ενάντια στην Emergency Help, ως αποτέλεσμα της χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών από τον Πάροχο και της παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς του Παρόχου. Λόγω της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας που ενυπάρχουν στη διαδικασία φροντίδας του ασθενούς, ο Πάροχος συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να διατηρήσει την Emergency Help ανεπηρέαστη από οποιαδήποτε αξίωση από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε ασθενή του Παρόχου ή του προσωπικού του, ή, από ή για λογαριασμό οποιασδήποτε άλλου τρίτου ή προσώπου που ζητεί αποζημίωση λόγω οικογενειακής ή οικονομικής σχέσης με τον εν λόγω ασθενή, η οποία ασκείται κατά της Emergency Help, ανεξάρτητα από την αιτία ή με το αν η αξίωση αυτή προκύψει για οποιονδήποτε λόγο, εξαιτίας της χρήσης ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Στο μέτρο που ισχύει, ο Πάροχος θα λάβει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Emergency Help για οποιαδήποτε διευθέτηση στην οποία ο Πάροχος συμφωνεί με οποιαδήποτε διαπίστωση σφάλματος της Emergency Help ή ελάττωμα στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες. Η Emergency Help θα ειδοποιήσει πάραυτα εγγράφως τον Πάροχο για οποιαδήποτε αξίωση που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση, θα παράσχει αμέσως στον Πάροχο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υπεράσπισή του και θα παραχωρήσει στον Πάροχο αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και του διακανονισμού.


Οι ασθενείς κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Εφαρμογής/Ιστότοπου δεν επιτρέπεται να προκαλούν ενόχληση, αναστάτωση, ταλαιπωρία, ή περιουσιακή ζημία, τόσο στους Παρόχους όσο και στην Emergency Telemedicine Solution ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.


Υποχρεώσεις Χρήστη-Ασθενή


Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Εφαρμογής/Ιστότοπου υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με το εφαρμοστέο δίκαιο συνολικά. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Εφαρμογής/Ιστότοπου μόνο για νόμιμους σκοπούς και για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν, όπως ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να κάνετε κακή χρήση του Λογισμικού της Emergency Telemedicine Solution ή να επιχειρείτε να εξαπατήσετε είτε εμάς είτε Τρίτους Παρόχους.
Οφείλετε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού και τη χρήση των Υπηρεσιών Εφαρμογής/Ιστότοπου.
Ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός. Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια επ’ αυτού ή να μοιραστεί, εκτός εάν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από την Emergency Telemedicine Solution.
– δεν δικαιούστε να δημιουργήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά εγγράφως·
– δεν δικαιούστε να επιτρέπετε σε τρίτα μέρη να κάνουν χρήση του λογαριασμού σας ή να μεταφέρουν τον λογαριασμό σας σε τρίτο μέρος·
– υποχρεούστε να τηρείτε τις πληροφορίες λογαριασμού σας ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες·
– υποχρεούστε να τηρείτε τα στοιχεία εισόδου σας εμπιστευτικά ανά πάσα στιγμή και
– υποχρεούστε να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό σας ή εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας.

Ειδοποίηση Απορρήτου


Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Επιπρόσθετες ειδοποιήσεις απορρήτου ενδέχεται να εφαρμόζονται, περιλαμβανομένων από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας για Υπηρεσίες Παρεχόμενες από την Emergency Telemedicine Solution ή Υπηρεσίες Τρίτων Παρόχων.

Ηλεκτρονική επικοινωνία


Συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες μπορούν να συνάπτονται και να υπογράφονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλες οι ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά να ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση ότι αυτές οι ειδοποιήσεις ή άλλες ανακοινώσεις και επικοινωνίες, θα γίνονται εγγράφως.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Ασφάλεια και Περιορισμοί. Κωδικοί πρόσβασης


Απαγορεύεται να παραβιάσετε ή να επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, α) της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για τέτοιου είδους χρήστες ή σύνδεση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο ο χρήστης δεν έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης. ή β) να επιχειρήσετε να ανιχνεύσετε, να σκανάρετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια ενός συστήματος ή δικτύου ή να παραβείτε μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς τη δέουσα εξουσιοδότηση · ή (γ) την πρόσβαση ή τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε μέρους του χωρίς άδεια, κατά παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης ή παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Emergency Telemedicine Solution μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων εξαγωγής, ανίχνευσης ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων οποιουδήποτε είδους για την πρόσβαση ή την αντιγραφή δεδομένων στην Ιστοσελίδα, τη σύνδεση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, την παράκαμψη των κεφαλίδων αποκλεισμού ή άλλων μέτρων χρησιμοποιήσετε για να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση στον ιστότοπο.
Οι παραβιάσεις της ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου ενδέχεται να συνεπάγονται αστική ή ποινική ευθύνη. Η Emergency Help θα διερευνήσει περιστατικά που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τέτοιες παραβιάσεις και θα συνεργάζεται με τις Αρχές για τη δίωξη χρηστών που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για παρεμβολή ή προσπάθεια παρεμβολής στην ορθή λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που διεξάγεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.
Σε περίπτωση που η πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε τμήμα του, περιορίζεται και απαιτεί αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης (“προστατευόμενες περιοχές”), συμφωνείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις προστατευόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας μόνο το αναγνωριστικό χρήστη (ID) και τον κωδικό πρόσβασής (PASSWORD) σας, όπως σας παρασχέθηκε από την Emergency Help. Συμφωνείτε να προστατεύετε την εμπιστευτικότητα του αναγνωριστικού χρήστη (ID) και του κωδικού πρόσβασής (PASSWORD) σας και να μην μοιράζεστε ή αποκαλύπτετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους. Συμφωνείτε ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο αναγνωριστικό σας χρήστη (ID). Η πρόσβαση σας στον ιστότοπο ενδέχεται να ανακληθεί από την Emergency Help ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς αιτία. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Emergency Help αβλαβή από και έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων), που προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή παραβίασης της νομοθεσίας, τη χρήση ή την πρόσβαση του Δικτυακού Τόπου ή τη χρήση από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό χρήστη (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας (PASSWORD).


Άδεια και πρόσβαση. Λήξη από την Emergency Help


Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την πληρωμή των ενδεχόμενων τελών, η Emergency Help ή οι πάροχοι της σας παρέχουν μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη υποκείμενη άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της Emergency Telemedicine Solution. Σε περίπτωση που έχετε συνάψει ξεχωριστή Συμφωνία Συνδρομής Πλατφόρμας με την Emergency Help (η “Συμφωνία Συνδρομής”), οι όροι της Σύμβασης Εγγραφής ισχύουν επίσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών σας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Συμφωνίας Εγγραφής και των παρόντων Όρων Χρήσης, υπερισχύουν οι όροι της Συμφωνίας Συνδρομής. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε οποιονδήποτε Όρο Υπηρεσίας διατηρούνται από την Emergency Help ή τους δικαιοπαρόχους, προμηθευτές, εκδότες, κάτοχους δικαιωμάτων ή άλλους παρόχους περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η πώληση, η μεταπώληση, η επίσκεψη ή η εκμετάλλευση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Emergency Help, ούτε οποιουδήποτε τμήματος οποιασδήποτε υπηρεσίας της Emergency Help για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ρητά εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Emergency Help. Δεν επιτρέπεται να σχεδιάσετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές σχεδίασης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διαμόρφωσης σελίδας ή φόρμας) της Emergency Help, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο “κρυφό κείμενο” που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της Emergency Help χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσφαλμένα τις υπηρεσίες της Emergency Help . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Emergency Help μόνο όπως επιτρέπεται από το νόμο. Η πρόσβαση σας στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες και οι άδειες που χορηγούνται από την Emergency Help ενδέχεται να τερματιστούν από την Emergency Help εάν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Λήξη του Λογαριασμού από τον Πάροχο


Αν θέλετε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να το διαγράψετε στις ρυθμίσεις λογαριασμού. H Emergency Help δεν θα διαγράψει το λογαριασμό σας μόνο με email. Εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να διαγράψετε δεδομένα.

Ακρίβεια και ακεραιότητα των πληροφοριών


Παρόλο που η Emergency Help επιχειρεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ακρίβεια του ιστότοπου, δεν προβάλλει εγγυήσεις για την ορθότητα ή την ακρίβεια του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Είναι πιθανό ότι ο ιστότοπος θα μπορούσε να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή άλλα σφάλματα και ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες προσθήκες, διαγραφές και τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα από τρίτους. Σε περίπτωση που προκύψει ανακρίβεια, ενημερώστε την Emergency Help ώστε να μπορέσει να τα διορθώσει. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν, χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, η Emergency Help δεν φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες ή Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που δεν είναι συνδεδεμένο με την Emergency Help.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους


Η Emergency Help δεν κάνει καθόλου παρουσιάσεις σχετικά με κανένα άλλο ιστότοπο στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν διαφορετικό ιστότοπο από εκείνο της Emergency Telemedicine Solution, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι είναι ανεξάρτητο από την Emergency Telemedicine Solution και ότι η Emergency Help δεν ελέγχει το περιεχόμενο του ιστότοπου. Επιπλέον, ένας σύνδεσμος προς έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στην Emergency Telemedicine Solution, δεν σημαίνει ότι η Emergency Help επικυρώνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το Περιεχόμενο ή τη χρήση του συνδεδεμένου του ιστότοπου. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι καθετί που επιλέγετε για τη χρήση ή τη λήψη σας είναι απαλλαγμένο από ιούς και άλλα κακόβουλα περιεχόμενα. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε αυτό εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

Συμφωνίες παροχής και άλλο περιεχόμενο


Εάν υποβάλετε, μεταφορτώσετε ή δημοσιεύσετε συμφωνίες, συμβόλαια, συστάσεις, ανακοινώσεις, συμβουλές, συστάσεις, σχόλια, αρχεία, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό σε εμάς ή στον ιστότοπό μας (“Περιεχόμενο παρόχου”) ή να παρέχετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στους ασθενείς ή άλλους καταναλωτές, συμφωνείτε να μην παρέχετε κάποιο Περιεχόμενο το οποίο είναι (1) δυσφημιστικό, καταχρηστικό, παράνομο, άσεμνο, απειλητικό, ενοχλητικό, δόλια, πορνογραφικό ή (2) επιβλαβές ή που θα μπορούσε να ενθαρρύνει εγκληματική ή ανήθικη συμπεριφορά, παραβιάζει το απόρρητο, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπόριο, τα εμπορικά μυστικά ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή (3) περιέχει ή μεταδίδει ιό ή οποιαδήποτε άλλη επιβλαβή συνιστώσα. Ο πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκτηση όλων των αναγκαίων συμφωνιών και συγκαταθέσεων από και για την παροχή όλων των απαιτούμενων ειδοποιήσεων σε ασθενείς και άλλους καταναλωτές. Συμφωνείτε να μην επικοινωνείτε με άλλους χρήστες μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, αλληλογραφίας ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου επικοινωνίας. Η Emergency Help θα έχει ελεύθερη πρόσοδο, αμετάκλητο, μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια χρήσης του περιεχομένου του παρόχου, και μεταξύ άλλων, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διαγράψει στο σύνολό της, να προσαρμόσει, να δημοσιεύσει, να μεταφράσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα από ή / και να πωλήσει ή / και να διανείμει αυτό το Περιεχόμενο του Παρόχου ή / και να ενσωματώσει το Περιεχόμενο του παρόχου σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία σε όλο τον κόσμο. Η Emergency Help δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικά οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Παρόχου, να σας καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Παρόχου ή να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόχου.
Η Emergency Help δεν αναθεωρεί τακτικά το Περιεχόμενο του παρόχου, αλλά διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται ή να καταργεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Παρόχου που υποβλήθηκε στον Ιστότοπο. Παρέχετε στην Emergency Help το δικαίωμα χρήσης του ονόματος που υποβάλλετε σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Παρόχου. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μοιράζεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραπλανείτε με άλλο τρόπο την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου του παρόχου. Είστε και παραμείνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Περιεχομένου Παροχής Υπηρεσιών που δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα ή παρέχετε σε ασθενείς ή άλλους καταναλωτές. Η Emergency Help και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και κανένα κίνδυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο του Παρόχου που υποβάλατε εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Emergency Help αβλαβές από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών και εξόδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) έναντι ή εξαιτίας της Emergency Help που προκύπτει από οποιοδήποτε Περιεχόμενο των Παρόχων που δημοσιεύετε ή επιτρέπετε να δημοσιευτεί στον ιστότοπο.

Αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων


Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη για υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.
Η Emergency Help σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και αναμένει από τους χρήστες της να κάνουν το ίδιο. Σύμφωνα με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα απαντήσουμε άμεσα σε ειδοποιήσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις που αναφέρονται στον καθορισμένο αρμόδιο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Emergency Help, που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ανακοινώσεις περί εικαζόμενης παράβασης για περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα.
Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό ενός ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε βάσει οποιουδήποτε αποκλειστικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να αναφέρετε υποτιθέμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα σε ή μέσω του ιστότοπού μας στέλνοντας μας μια ειδοποίηση (“ειδοποίηση”) που συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις.

  1. Προσδιορίστε τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τα οποία ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί.
  2. Προσδιορίστε το υλικό ή τον σύνδεσμο που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει (ή είναι το αντικείμενο της παράνομης δραστηριότητας) και ότι η πρόσβαση στην οποία πρέπει να απενεργοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της, ενδεχομένως, της διεύθυνσης URL του συνδέσμου που εμφανίζεται στον ιστότοπο, να βρεθεί.
  3. Παρέχετε τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Περιλάβετε στο σώμα της ανακοίνωσης και τις δύο ακόλουθες δηλώσεις:
    “Δηλώνω ότι πιστεύω ότι η αμφισβητούμενη χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο (π.χ. ως δίκαιη χρήση)”.
    “Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι ακριβείς και, υπό την επιφύλαξη της ψευδορκίας, ότι είμαι κύριος ή εξουσιοδοτημένος να ενεργώ εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή αποκλειστικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που φέρεται ότι παραβιάζεται . “
  5. Δηλώστε το πλήρες νομικό σας όνομα και την ηλεκτρονική ή φυσική σας υπογραφή.

Αποποίηση ευθυνών


Η Emergency Help δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιείται με ή χωρίς σφάλματα ή οι ελλείψεις στην ιστοσελίδα θα διορθωθούν. Αυτό το Site, συμπεριλαμβανομένου οποιαδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, παρέχεται «ως έχει», με όλα τα σφάλματα, χωρίς δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, ποιότητας πληροφόρησης, ασφάλειας και ονομασίας/μη παραβίασης. Η Emergency Help δεν εγγυάται την ακρίβεια , την ανταπόκριση ή την προθεσμία των πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.
Αναλαμβάνετε την ολική ευθύνη και τον κίνδυνο για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και συνδέσμων ιστοσελίδων. Η Emergency Help δεν εγγυάται ότι τα διαθέσιμα αρχεία για λήψη δεν θα φέρουν ιούς, κακόβουλες ενέργειες και άλλους καταστροφικούς προγραμματισμούς. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή διαδικασιών που επιτρέπουν την διασφάλιση των αναγκών σας για την εγκατάσταση των δεδομένων και την ασφάλεια.
Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ εσάς και Τρίτου Παρόχου· ή τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του περιεχόμενου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Τρίτου Παρόχου και για καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης οφειλόμενη σε αιτίες πέραν του εύλογο ελέγχου μας.

Δεν διατίθεται παροχή συμβουλών ή υπηρεσιών


Ως μέρος των Υπηρεσιών, η Emergency Help παρέχει μια πλατφόρμα για τον πάροχο για να επικοινωνεί με τους καταναλωτές, τους δυνητικούς καταναλωτές, τους ασθενείς και τους πιθανούς ασθενείς. Η Emergency Help δεν παρέχει οποιεσδήποτε ιατρικές συμβουλές, νομικές συμβουλές ή προτάσεις με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με οποιαδήποτε νομικά ή ιατρικά ζητήματα που σχετίζονται με τον Πάροχο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Πάροχος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ενδεχόμενων υποχρεώσεων συμμόρφωσης ή μέτρων που είναι απαραίτητα για συμμόρφωση με κρατικούς ή ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς. Ένας πάροχος θα πρέπει να ζητήσει νομική συμβουλή σχετικά με τυχόν νομικά ζητήματα και ζητήματα συμμόρφωσης και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε υλικά ή περιεχόμενο που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες για να καθορίσει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης του Παρόχου από το νόμο. Ο Πάροχος και η Emergency Help συμφωνούν ότι το Emergency Help δεν παρέχει στον Πελάτη ή σε κανέναν άλλο ιατρική συμβουλή ή νομική συμβουλή.

Περιορισμός της ευθύνης σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας


Η Emergency Help και οποιοδήποτε τρίτο μέρος που αναφέρεται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές ή άλλες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, από την απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή διακοπή της επιχείρησης) που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον ιστότοπο, Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο, περιεχόμενο ή πληροφορίες που περιέχονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας ή και οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης θεωρίας για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η μοναδική αντιμετώπισή σας για την αδυναμία με την ιστοσελίδα, υπηρεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα και συνδεδεμένες ιστοσελίδες είναι η διακοπή της χρήσης της ιστοσελίδας ή και των Υπηρεσιών.

Καταγγελία

1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα τις Υπηρεσίες Εφαρμογής/Ιστότοπου (όπου είναι διαθέσιμες) και μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους κλείνοντας τον λογαριασμό σας.

2. Μπορούμε να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Εφαρμογής/Ιστότοπου με άμεση ισχύ εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Emergency Help για την παροχή Υπηρεσιών Παρεχόμενων από την Emergency Telemedicine Solution.

3. Η Emergency Telemedicine Solution μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει τους παρόντες Όρους ή να διακόψει τις Υπηρεσίες Εφαρμογών/ Ιστοτόπων οποιαδήποτε στιγμή παρέχοντάς σας εγκαίρως εύλογη έγγραφη ειδοποίηση.

4. Πρέπει αμέσως να πληρώσετε κάθε καταβλητέα από εσάς οφειλή σε Τρίτους Παρόχους ή στην Emergency Telemedicine Solution μετά την καταγγελία. Οποιεσδήποτε τέτοιες οφειλές εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την καταγγελία και επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματός μας προκειμένου να εισπράξουμε την πληρωμή μετά την καταγγελία.

Λοιποί Όροι


1 . Η ακυρότητα οποιωνδήποτε άρθρων που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει την ακυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων. Οποιοδήποτε τέτοιο άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο άρθρο θα θεωρείται διαγεγραμμένο.

2. Μπορούμε να εκχωρούμε, αναθέτουμε υπεργολαβία ή να μεταφέρουμε τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών μας δυνάμει αυτών, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε κάποια βλάβη των δικαιωμάτων που σας αναγνωρίζονται δυνάμει των παρόντων Όρων ή του νόμου. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, αναθέσετε υπεργολαβικά ή μεταβιβάσετε τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών σας, εν όλω ή εν μέρει, καθώς η χρήση εκ μέρους σας των Εφαρμογών/ Ιστοτόπων της Emergency Telemedicine Solution είναι προσωπική, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

3. Οι παρόντες Όροι αποτελούν την συνολική σύμβαση ανάμεσα σε εμάς και εσάς, μαζί με οποιαδήποτε επιπρόσθετη σύμβαση σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών Εφαρμογής/Ιστότοπου, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες αναφορικά με την εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση των Εφαρμογών/Ιστοτόπων.

4. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε επιπρόσθετους όρους για να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες των Εφαρμογών/Ιστοτόπων. Εάν υπάρχει αντίθεση μεταξύ των παρόντων Όρων και της ξεχωριστής σύμβασης, η τελευταία θα υπερισχύει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ξεχωριστή σύμβαση.

5. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι των παρόντων Όρων εκτός εάν έχει ορισθεί σε τους παρόντες Όρους

Επίλυση διαφοράς.


Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αξίωσης σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείται ρητά η επίλυση τέτοιας διαφοράς από τα Ελληνικά δικαστήρια, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Αναθεωρήσεις


Η Emergency Help διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος αυτού του Δικτυακού Τόπου, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση. Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Emergency Help μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ενημερώνοντας την παρούσα δημοσίευση. Συνεπώς, θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ελέγξετε τους παρόντες Όρους Χρήσης, έτσι ώστε να γνωρίζετε τυχόν αναθεωρήσεις στις οποίες είστε δεσμευμένοι. Ορισμένες διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης μπορούν να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όροι που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις, μπορείτε ελεύθερα να κλείσετε τον λογαριασμό σας.

Πολιτική επιστροφής


Στόχος μας είναι να είστε ικανοποιημένοι από την χρήση της τηλεϊατρικής από την Emergency Telemedicine Solution, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι η τεχνολογία δεν ανταποκρίνεται πάντα ή ότι μπορούν να προκύψουν άλλα ζητήματα και ως εκ τούτου έχουμε κάνει την πολιτική επιστροφής χρημάτων όσο το δυνατόν πιο απλή.

Κοινές Υποχρεώσεις Ασφάλειας


Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται να βοηθήσει στη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων και κάναμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε αυτά τα δεδομένα. Αλλά είστε επίσης μέρος της λύσης έτσι: χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, μην μοιράζεστε τα διαπιστευτήριά της σύνδεσης σας, ενημερώστε τακτικά το λογισμικό σας, εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε λογισμικό προστασίας από ιούς και τείχο προστασίας. Μην χρησιμοποιείτε την Emergency Telemedicine Solution σε δημόσιο χώρο.